123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 08.08.14

Z Ma­na­li mu­si­my się do­stać do miej­sco­wo­ści Shim­la (oko­ło 260 km).

 

Odcinek: Manali – Shimla.

O go­dzi­nie ós­mej spo­ty­ka­my się z no­wym kie­row­cą. Mó­wi, że bę­dzie­my je­chać czte­ry, mo­że pięć go­dzin. Uma­wia­my się na go­dzi­nę je­de­na­stą, bo o dzie­sią­tej idzie­my ku­po­wać apa­rat!

Idzie­my do skle­pu, w któ­rym Ne­la za­mó­wi­ła apa­rat i co się oka­zu­je? Są do wy­bo­ru dwa mo­de­le D3100 i D3200. I dy­le­mat – któ­ry ku­pić? Oba są z obiek­ty­wa­mi 18-55, ale D3200 ma VRII i er­go­no­micz­niej roz­wią­za­ny tryb fil­mo­wa­nia. Ne­la pode­jmu­je de­cyz­ję – ku­pu­je D3200 :-).

Te­raz jest go­dzi­na 12.50, je­dzie­my do Shim­li, ja pi­szę tę re­la­cję na lap­to­pie w sa­mo­cho­dzie, dzia­ła In­ter­net w mo­de­mie, a Ne­la za­przy­jaź­nia się z no­wym na­byt­kiem :-). Po­go­da brzyd­ka. Po­wy­żej 3500 me­trów niebo by­ło błę­kit­ne, a gó­ry ska­li­ste. Te­raz wje­cha­liś­my w niż­sze par­tie Hi­ma­la­jów. Jest wil­got­no, mgli­ście, a gó­ry są zie­lo­ne :-). Wra­cam do ob­ser­wa­cji ży­cia w mia­stecz­kach:

 

Z tra­sy Ma­na­li – Shim­la. In­die.
Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty – Shim­la


Miejsce zakwaterowania:Shimla
Liczba mieszkańców:142 tys.
Wysokość n.p.m.:2205 m
Średnie temperatury:dzień: 32 °C, noc: 24 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:258 km


Nie­ste­ty za­ło­że­nia kie­row­cy oka­za­ły się błę­dne. W ho­te­lu Ho­li­day Ho­me w Shim­li mel­du­je­my się ko­ło go­dzi­ny 21. Je­steś­my na wy­so­ko­ści oko­ło 2 tys. me­trów. Dzi­siaj już nic nie zwie­dzi­my, ale mo­że uda się zro­bić zdję­cia noc­ne.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games