123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 02.08.14

Po śnia­da­niu, o godz. dzie­wią­tej ru­sza­my do obo­zu w do­li­nie rze­ki Nub­ra. Wszys­cy zdro­wi, nikt z wy­pa­du nie re­zyg­nu­je :-).

 

Trasa: Leh – Nubra Valley.

 

 

 

Z trasy Leh – Khardung La. Indie.

X

Z trasy Leh – Khardung La. Indie.

W dro­dze prze­jeż­dża­my przez Khar­dung La – je­dną z naj­wy­żej po­ło­żo­nych prze­jez­dnych prze­łę­czy na świe­cie (5350 m n.p.m.):

 

Na­pis na tab­li­cy: Wie­rzcho­łek Khar­dung La (5350 m n.p.m.) Naj­wy­żej po­ło­żo­na prze­jez­dna dro­ga na świe­cie.

Obok in­for­ma­cji o miej­scu, w któ­rym się znaj­du­je­my stoi ta­ka tab­li­ca:

 

Na­pis na tab­li­cy: Prze­by­wa­nie w tym miej­scu dłu­żej niż 20 - 25 mi­nut gro­zi po­waż­ny­mi skut­ka­mi zdro­wot­ny­mi.

Widok z Khardung La Top. Indie.

X

Widok z Khardung La Top. Indie.

Widok z Khardung La Top. Indie.

X

Widok z Khardung La Top. Indie.

Uwi­ja­my się, ro­bi­my zdję­cia i czym prę­dzej zmy­ka­my z prze­łę­czy w dół.

 

 

Z tra­sy Khar­dung La – Nub­ra Val­ley.

Oko­ło go­dzi­my pięt­na­stej wjeż­dża­my do do­li­ny, któ­ra wi­ta wjeż­dża­ją­cych mnó­stwem tab­li­czek kie­ru­ją­cych do róż­nych ośrod­ków. Nasz ośro­dek – to Nub­ra Or­ga­nic Re­treat.

 

Wjazd do Nub­ra Val­ley. In­die.
Sa­fa­ri dzień czter­na­sty – Nub­ra Val­ley


Miejsce zakwaterowania:Dolina rzeki Nubra
Liczba mieszkańców:obóz górski
Wysokość n.p.m.:3048 m
Średnie temperatury:dzień: 20 °C, noc: 4 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:128 km


Po za­kwa­te­ro­wa­niu się, po­szed­łem z Mar­ty­ną na bar­dzo dłu­gi spa­cer, aż do rze­ki Nub­ry. Zdję­cia są :-):

Nubra Valley. Indie.

X

Nubra Valley. Indie.

Nie­ste­ty, słoń­ce cho­wa się za gó­ra­mi. Po­ra na ostat­nie strza­ły te­go dnia:

 

Nub­ra Val­ley. In­die.

Te­raz jest go­dzi­na 22, je­steś­my w na­mio­tach, in­ter­net jest, ale prą­du nie ma (tzn. jest tyl­ko oświet­le­nie). Wszys­cy w dos­ko­na­łych na­stro­jach. Wi­do­ki dzi­siej­sze­go dnia wy­na­gra­dza­ją wszel­kie tru­dy do­tar­cia tu. Ob­ja­wów cho­ro­by wy­so­ko­ścio­wej brak :-). Ju­tro wra­ca­my do Leh.

Komentarze: pokaż komentarze (3)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games