123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 09.08.14

Z miejscowości Shimla wracamy na chwilę do Delhi. Wszyscy zdrowi, wyruszamy około godziny ósmej. W drodze nic ciekawego się nie dzieje. Pierwsze kilkadziesiąt kilometrów, to nadal zakręty i „górki”, a potem – ponad 200 km dwupasmowej autostrady. Nudy – panie, nudy :-).

 

Hulmany na drzewie przed naszym hotelem. Shimla.

 

 

 

 

Migawki z trasy Shimla – Delhi. Indie.

 

Odcinek Shimla – Delhi.

Ożywiamy się na przedmieściach Delhi. Obserwujemy życie miasta. Piesi, riksze, rowery, motocykle, samochody – niczym pszczoły w ulu. Każdy ma tu swoje miejsce i wykonuje swoją rolę.


Safari dzień dwudziesty pierwszy – Delhi dzień drugi


Miejsce zakwaterowania:Delhi
Liczba mieszkańców:22 mln
Wysokość n.p.m.:239 m
Średnie temperatury:dzień: 34 °C, noc: 27 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:352 km


Po zakwaterowaniu się w hotelu Ajanta (ten sam co po przylocie z Dubaju), wychodzę z Martyną na krótki spacer połączony z fotografowaniem:

 

 

 

„Nasza” dzielnica. Delhi. Indie.

Teraz jest 21.30. Działa Internet w modemie, uzupełniam dziennik i pora spać.

Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games