123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 16.08.14

Ca­ły dzi­siej­szy dzień pró­bu­je­my do­je­chać do Ris­hi­kesh. Ale po­go­da nie da­je za wy­gra­ną. Pa­da, jest mo­kro i zie­mia osu­wa się na dro­gę. Nasz kie­row­ca dwoi się i troi, szu­ka ob­jaz­dów. Je­dzie­my tro­chę do przo­du, po­tem tro­chę do ty­łu i tak ca­ły dzień :-).


Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty ós­my – w sa­mo­cho­dzie


Tak wy­glą­da osu­nię­ta na dro­gę ska­ła w wer­sji „ła­go­dnej” (tzn. do po­ko­na­nia):

 

Ska­ła na dro­dze na tra­sie Pi­pal­ko­ti – Ris­hi­kesh. In­die.

A tak – w wer­sji „złoś­li­wej”:

 

Osu­nię­cie zie­mi na tra­sie Pi­pal­ko­ti – Ris­hi­kesh. In­die.

W tym wy­pad­ku po­trzeb­na jest ko­pa­recz­ka, któ­rej pra­ca wy­glą­da tak:

 
Koparka na trasie Pipalkoti – Rishikesh. Indie.

A oto i na­si zna­jo­mi, któ­rzy przez wie­le ki­lo­me­trów to­ro­wa­li nam dro­gę:

 

Ko­par­ka to­ru­ją­ca nam dro­gę na tra­sie Pi­pal­ko­ti – Ris­hi­kesh. In­die.

Cza­sem je­dnak sło­necz­ko za­świe­ci­ło i na os­ło­dę da­ło się zro­bić lep­sze zdję­cie:

 

Hi­ma­la­je. In­die w oko­li­cach Ris­hi­kesh.

I tak wal­czy­liś­my do dru­giej w no­cy.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games