123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 03.08.14

Po śnia­da­niu je­dzie­my z po­wro­tem do Leh. Je­dzie­my dok­ła­dnie tą sa­mą dro­gą co wczo­raj, więc no­wych wi­do­ków nie ma :-), ale i tak jest pięk­nie :-). Je­szcze ostat­ni rzut oka za sie­bie:

Widok na Nubra Valley. Indie.

X

Widok na Nubra Valley. Indie.

i jak zwyk­le przy­cho­dzi ref­lek­sja. Czy je­szcze tu wró­cę?

Przed po­łu­dniem je­steś­my po­no­wnie na prze­łę­czy Khar­dung La i oko­ło 13 je­steś­my w ho­te­lu Asia – tym sa­mym co przed­wczo­raj.

Je­steś­my moc­no zmę­cze­ni. Wy­so­kość i trud­na gór­ska dro­ga z za­krę­ta­mi, a na od­cin­ku wo­kół prze­łę­czy do­dat­ko­wo ka­mie­ni­sta, da­je się nam we zna­ki. Od­po­czy­wa­my.

Te­raz jest go­dzi­na szes­na­sta i ma­my za­miar za chwi­lę wyjść do mia­sta (je­steś­my w Leh) zro­bić ko­lej­ną se­sję fo­to­gra­ficz­ną :-).


Sa­fa­ri dzień pięt­na­sty – Leh dzień trze­ci

Póź­nym po­po­łu­dniem wy­cho­dzi­my na spa­cer po Leh. Słoń­ce jest już bar­dzo nis­ko:

 

Bud­dyj­ski mnich. Leh. In­die.

Ju­tro je­dzie­my nad Pan­gong-Tso. Trzeba wy­po­cząć przed po­dró­żą. Dob­ra­noc.

Komentarze: pokaż komentarze (5)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games