123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 17.08.14

Dziś (17.08) o dru­giej w no­cy po trudach opisanych w dniu wczorajszym do­tar­liś­my szczęś­li­wie do Ris­hi­kesh. Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w tym sa­mym ho­te­lu (Great Gan­ga) co kil­ka dni te­mu.

Ra­no wsta­je­my i wra­ca­my do Del­hi:

 

Odcinek: Rishikesh – Delhi.

Ale nie bez przy­gód. Dwa dni spę­dzi­liś­my w sa­mo­cho­dzie pod ob­strza­łem osu­wa­ją­cych się gór i nic się nie sta­ło, a tym­cza­sem w Rishi­kesh – w cen­trum mia­sta – ktoś na nas na­je­chał. Oj zde­ner­wo­wał się nasz kie­row­ca. Za­dzwo­nił do sze­fa. Cze­ka­liś­my aż przy­je­dzie i obe­jrzy szko­dy. W pla­nie by­ła wy­mia­na sa­mo­cho­du, ale w koń­cu je­dnak po­je­cha­liś­my „na­szym”.

W dro­dze, po­dob­nie jak 10.08 – je­den wiel­ki ko­rek. Je­dy­na za­le­ta tej sy­tua­cji, to moż­li­wość fo­to­gra­fo­wa­nia przez ok­no pra­wie sto­ją­ce­go sa­mo­cho­du:

 

 

 

 

Z trasy Rishikesh – Delhi. In­die.
Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty dzie­wią­ty – Del­hi dzień trze­ci


Miejsce zakwaterowania:Delhi
Liczba mieszkańców:22 mln
Wysokość n.p.m.:239 m
Średnie temperatury:dzień: 34 °C, noc: 27 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:214 km


W kon­sek­wen­cji po­ran­ne­go wy­pad­ku i per­ma­nen­tne­go kor­ka ulicz­ne­go prak­tycz­nie na ca­łej tra­sie, w Del­hi kwa­te­ru­je­my się w ho­te­lu Ajan­ta póź­nym wie­czo­rem. Ju­tro dzień wol­ny, a ju­tro w no­cy ostat­ni prze­jazd – na lot­nis­ko.


Komentarze: pokaż komentarze (7)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games