123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 20.07.14

Jest ra­nek 20.07.2014 r. Ja z ro­dzi­ną i Wal­dkiem ma­my za so­bą już noc spę­dzo­ną w po­cią­gu. Ma­my du­żo cza­su. Kie­ru­je­my się w stro­nę „Zło­tych ta­ra­sów”, któ­re o tej po­rze (nie­ste­ty) są za­mknię­te. Da­wno nie by­łem w War­sza­wie (tzn. je­stem tu przy­naj­mniej kil­ka ra­zy w ro­ku, ale tyl­ko na lot­nis­ku :-)). Tro­chę za­sko­czo­ny no­wo­czes­ną ar­chi­tek­tu­rą mia­sta strze­lam pier­wsze zdję­cia na tej wy­pra­wie:

 

 

Warszawa. Polska.

Ładne te nowe budynki, trochę podobne do tych w Dubaju :-).

ubieg­łym (2013) ro­ku le­cie­liś­my do In­dii li­nia­mi Emi­ra­tes z prze­siad­ką w Du­ba­ju. Cze­ka­liś­my wte­dy na na­stęp­ny sa­mo­lot sie­dem­na­ście go­dzin. Teo­re­tycz­nie by­ła moż­li­wość opu­szcze­nia lot­nis­ka, ale wy­ma­ga­ne by­ły wte­dy dość dro­gie wi­zy. W tym ro­ku zlik­wi­do­wa­no obo­wią­zek wi­zo­wy, co skło­ni­ło nas do wyb­ra­nia lo­tu z je­szcze dłuż­szą (pra­wie dwu­dzie­sto­czte­ro­go­dzin­ną) prze­rwą w po­dró­ży. W prze­rwie tej po­sta­no­wi­liś­my spę­dzić:

Jeden Dzień w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Strona głównaKomentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games