123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 27.07.14

Dzisiejszy cel – to Srinagar. Wg mapy – to 300 km do pokonania, ale nasz organizator zaplanował na przejazd 8 godzin. Wczoraj ze strony kierowcy padła propozycja wyjazdu o piątej rano. Kierowca tłumaczył, że będziemy przejeżdżać przez tereny wojskowe, co skutecznie opóźni nasz przejazd i wcześniejszy wyjazd tę sytuacje uratuje. Ostatecznie zgodziliśmy się na szóstą :-).

Dziś jest niedziela, o godzinie 14 minie tydzień naszej wyprawy. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie – ten czas to jedno mrugnięcie okiem. Ech - jeszcze trzy mrugnięcia i wracamy, już mi smutno z tego powodu :-(.

 

Odcinek Jammu – Srinagar. Indie.

W drodze zatrzymujemy się na posiłki i w kilku ciekawych miejscach widokowych. Zdjęcia są:

 

 

Z trasy Jammu – Srinagar. Indie.

X

Z trasy Jammu – Srinagar. Indie.


Safari dzień ósmy – Srinagar dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Srinagar
Liczba mieszkańców:1,2 mln
Wysokość n.p.m.:1585 m
Średnie temperatury:dzień: 30 °C, noc: 18 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:300 km


Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Hillscape Inn na wysokości półtora tys. metrów, podobnie jak w Dharamsala, ale temperatura jest tu zdecydowanie wyższa (przynajmniej dzisiaj), niż tam, może dlatego, że tam w zasadzie przez cały czas padał deszcz, a tu świeci słoneczko :-).

Po rozpakowaniu się, ekipa zabrała się za czynności gospodarcze. W ruch poszły wiaderka i miski i po chwili stryszek był obwieszony naszym praniem :-). Potem krótki spacer:

 

Srinagar. Indie.

i wszyscy próbują „dossać” się do Internetu. Niby jest Wi-Fi, ale mi niestety nie udaje się podłączyć. Nie wiem czemu :-(. Przygotowuję relację w komputerze, prześlę na serwer, jak będzie taka możliwość.

Komentarze: pokaż komentarze (5)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games