123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Czwartek – 14.08.14

Wra­ca­my z Do­li­ny Kwia­tów. Naj­pierw – do sa­mo­cho­du:

 

Odcinek: Ghangaria – Govindghat.

A po­tem – po­win­niś­my do­je­chać do miej­sco­wo­ści Bad­ri­nath. Tu nie­ste­ty – po raz pier­wszy nie uda­ło się zrea­li­zo­wać pla­nu. Po­go­da mon­su­no­wa. Pa­da. Ja­kieś pół­to­ra ki­lo­me­tra przed Bad­ri­nath desz­cz zmył ka­wa­łek gó­ry. Dro­ga jest nie­prze­jezd­na. Kie­row­ca kon­sul­tu­je się z na­szym biu­rem i za­pa­da de­cyz­ja – za­wra­ca­my i je­dzie­my do miej­sca na­sze­go na­stęp­ne­go po­sto­ju, czy­li ho­te­lu Le Mea­dows w miej­sco­wo­ści Pi­pal­ko­ti.


Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty szó­sty – Pi­pal­ko­ti


Miejsce zakwaterowania:Pipalkoti
Liczba mieszkańców:mała osada
Wysokość n.p.m.:1500 m
Średnie temperatury:dzień: 26 °C, noc: 18 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:80 km


W ho­te­lu lą­du­je­my o sie­dem­nas­tej. Pa­da i jest ciem­no. A my ma­my za so­bą 13-ki­lo­me­tro­wy trek­king. Od­po­czy­wa­my.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games