123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 24.07.14

Parę minut po godz. 10 pojechaliśmy zwiedzić Złotą Świątynię za dnia. Zdjęcia są:

 

Złota Świątynia. Amritsar. Indie.

 

Strażnik Złotej Świątyni. Amritsar. Indie.

 

Sikhowie. Amritsar. Indie.

Teraz jest godzina 13.45 i jesteśmy w drodze do Dharamsala, w której siedzibę ma Dalajlama XIV (obecnie urzędujący) oraz Tybetański Rząd na Uchodźstwie.

 

W drodze do Dharamsala. Indie.

 

Odcinek Amritsar – Dharamsala. Indie.


Safari dzień piąty – Dharamsala dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Dharamsala
Liczba mieszkańców:20 tys.
Wysokość n.p.m.:1457 m
Średnie temperatury:dzień: 27 °C, noc: 21 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:196 km


Po zakwaterowaniu się w hotelu Bhagsu Dharamsala wychodzimy na krótki spacer.

Z poziomu 200 metrów nad poziomem morza (w Amritsar) znaleźliśmy się teraz na wysokości prawie półtora kilometra. Wjechaliśmy w góry, temperatura spadła poniżej 30 stopni :-), a wieczorem jest nawet chłodno.

Mamy też już za sobą pierwszą awarię sprzętową. Jeden obiektyw odmówił posłuszeństwa:. W ruch poszedł zestaw naprawczy:
– lupa zegarmistrzowska nagłowna,
– śrubokręt krzyżakowy mały,
– agrafka,
– guma do żucia (zmiękczona),
– klej kropelka.
Operacja się udała, pacjent przeżył i ozdrowiał :-), ale żyje tylko na kropelce, więc zrobiliśmy rozpoznanie i jest tu (w Dharamsala) do kupienia Nikon D3100 :-). Kto wie, czy Nela się na niego nie skusi.

Jutro mamy dzień wolny (tzn. bez jazdy), idziemy spać z nadzieją na odespanie zarwanych przelotami nocy.

Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games