123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 29.07.14

Jedziemy dalej – do Sonamarg. Odległość do pokonania niewielka (około 80 km). Wyjeżdżamy po śniadaniu o godzinie dziesiątej. Zdrowie i samopoczucie wszystkim dopisuje doskonale.

 

Odcinek Srinagar – Sonamarg. Indie.

W dro­dze w za­sa­dzie nic cie­ka­we­go się nie dzie­je, no mo­że po­za fak­tem, że mi­mo la­ta i wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­ry zda­rza się nam mi­jać za­marz­nię­ty na zbo­czach śnieg:

Zamarzniety śnieg na zboczach gór. Lipiec. W drodze do Sonamarg. Indie.

X

Zamarzniety śnieg na zboczach gór. Lipiec. W drodze do Sonamarg. Indie.

Około południa wjeżdżamy do Sonamarg:

 

Wjazd do miejscowości Sonamarg. Indie.


Safari dzień dziesiąty – Sonamarg


Miejsce zakwaterowania:Sonamarg
Liczba mieszkańców:mała osada, kilkaset osób
Wysokość n.p.m.:2800 m
Średnie temperatury:dzień: 30 °C, noc: 15 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:80 km


Jesteśmy zakwaterowani w hotelu JKTDC na wysokości 2800 m. Nasz hotel – to w zasadzie jednorodzinny domek. Są tu dwa pokoje z łazienkami, duży przedpokój, kuchnia i taras:

 

„Nasz” domek w górach. Sonamarg. Indie.

Domek położony jest na zboczu góry. Z tarasu widzimy sąsiednią górę :-). Prezentuje się nieźle :-):

 

 

Widok z tarasu naszego „domku” w górach. Sonamarg. Indie.

Po krót­kim od­po­czyn­ku wy­cho­dzi­my na dłu­gi spa­cer. So­na­marg le­ży w do­li­nie, przez któ­rą prze­pły­wa rze­ka. Ży­cie kon­cen­tru­je się na brze­gach rze­ki. A oto jak wy­glą­da pół­noc­na część So­na­marg:

Sonamarg. Indie.

X

Sonamarg. Indie.

I rzut oka w drugą stronę:

Sonamarg. Indie.

X

Sonamarg. Indie.

Zbliża się wieczór – zachodzące słońce muska wierzchołki gór:

 

 

Widok z tarasu naszego „domku” w górach. Sonamarg. Indie.

a my siedzimy na werandzie i popijamy herbatkę :-).

Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games