123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 06.08.14

Za­da­nie na dziś, to do­je­chać do miej­sco­wo­ści Sar­chu (oko­ło 254 km).

 

Odcinek: Leh – Sarchu.

Z Leh wy­jeż­dża­my ko­ło go­dzi­ny dzie­wią­tej. Oko­li­ce wo­kół Leh już zna­my, więc no­wych zdjęć na ra­zie nie ma. Ale o 13.30 za­trzy­ma­liś­my się na po­si­łek w przy­droż­nym ho­te­lu, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez mon­gol­ską ro­dzi­nę:

 

Sa­ja­an Ho­tel na tra­sie Leh – Sar­chu. In­die.

I cho­ciaż w In­diach by­łem w su­mie po­nad trzy mie­sią­ce, to miej­sce to by­ło dla mnie no­wym do­świad­cze­niem:

Sajaan Hotel na trasie Leh – Sarchu. Indie.

X

Sajaan Hotel na trasie Leh – Sarchu. Indie.

Ale naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ła na nas Pa­ni Go­spo­dy­ni:

 
W Hotelu Sajaan. Indie.

Sa­fa­ri dzień osiem­na­sty – Sar­chu


Miejsce zakwaterowania:Sarchu
Liczba mieszkańców:obóz górski
Wysokość n.p.m.:4290 m
Średnie temperatury:dzień: 20 °C, noc: 4 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:251 km


Na miej­scu je­steś­my po sie­dem­na­stej. Kwa­te­ru­je­my się w obo­zie Ad­ven­tu­re. Jest zim­no. Je­steś­my mniej wię­cej na tej sa­mej wy­so­ko­ści co nad Pan­gong-Tso. Cho­ciaż słoń­ce je­szcze nie za­szło, jest ciem­no, bo nasz obóz znaj­du­je się za wy­so­ką gó­rą:

 

Za­chód słoń­ca na gó­ra­mi w Sar­chu. In­die.

Dzi­siaj już zdjęć nie bę­dzie. Po­sta­na­wiam iść szyb­ciej spać, że­by ra­no – po wscho­dzie słoń­ca – być go­to­wym do pra­cy :-).

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games