123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 30.07.14

Nasz plan na dziś – to dojechać to miej­sco­wość Kar­gil. Od­leg­łość do po­ko­na­nia jest nie­wiel­ka (oko­ło 125 km), ale w te­re­nie gór­skim. Wy­ru­sza­my o go­dzi­nie siód­mej.

 

Odcinek: Sonamarg – Kargil. Indie.

Je­dzie­my oko­ło pięć go­dzin gór­ski­mi dro­ga­mi. To, jak do tej po­ry, wg mnie naj­bar­dziej ma­lo­wni­czy od­ci­nek na­szej wy­pra­wy. Wła­ści­wie nie by­ło chwi­li, że­by nie moż­na by­ło sfo­to­gra­fo­wać cze­goś cie­ka­we­go. W wie­lu miej­scach za­trzy­mu­je­my się na po­stój po­łą­czo­ny z fo­to­gra­fo­wa­niem. np. przy ka­mie­niu z na­pi­sem „Jesteś na wy­so­ko­ści 3530 m”. In­ne cie­ka­we miej­sca fo­to­gra­fu­je­my z ok­na sa­mo­cho­du. Ra­no jest tro­chę ciem­no i po­nu­ro. Ser­pen­ty­na­mi pnie­my się w gó­rę mię­dzy cię­ża­rów­ka­mi:

 

 

Z trasy Sonamarg – Kargil. Indie.

Po­tem jest już tyl­ko le­piej. Prze­jaś­nia się, dro­ga się po­pra­wia i mo­że­my fo­to­gra­fo­wać co­raz to ła­dniej­sze „gór­ki”:

 

 

 

 

 

 

Z trasy Sonamarg – Kargil. Indie.

Na wysokości 3530 m n.p.m., po przekroczeniu przełęczy Zojila robimy odpoczynek i pamiątkowe zdjęcia:

 

 

 

 

Przełącz Zojila – 3530 m n.p.m. Indie.

 

 

Z trasy Sonamarg – Kargil. Indie.

Oko­ło go­dzi­ny dwu­na­stej kwa­te­ru­je­my się w ho­te­lu Zo­ji­la Re­si­den­cy na wy­so­ko­ści 2676 m n.p.m.


Safari dzień jedenasty – Kargil


Miejsce zakwaterowania:Kargil
Liczba mieszkańców:144 tys.
Wysokość n.p.m.:2676 m
Średnie temperatury:dzień: 30 °C, noc: 15 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:125 km


W pla­nie jest zwie­dza­nie miej­sco­wo­ści, ale oka­za­ło się, że jest dzia­ła­ją­cy In­ter­net :-). Uzu­peł­niam więc bra­ku­ją­ce dni dzien­ni­ka i zda­ję re­la­cję z dnia dzi­siej­sze­go. Za chwi­lę pój­dzie­my ob­fo­to­gra­fo­wać Kar­gil, a wie­czo­rem prze­ślę tro­chę zdjęć.

 

 

 

Kargil. Indie.


Komentarze: pokaż komentarze (6)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games