123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Piątek – 15.08.14

Dzi­siaj po­win­niś­my od­wie­dzić wios­kę Ma­na (oko­ło 4 km od Bad­ri­nath), a po­tem zna­leźć się w tym ho­te­lu, w któ­rym właś­nie je­steś­my i tu za­no­co­wać. Ale do Bad­ri­nath wczo­raj nie do­je­cha­liś­my. Ma­my dwie op­cje. Al­bo zo­stać dzi­siaj w Pi­pal­ko­ti (tu gdzie je­steś­my) i od ju­tra rea­li­zo­wać pro­gram zgo­dnie z pla­nem, al­bo ru­szyć dzi­siaj (dzień wcześ­niej) do Ris­hi­kesh. Wy­bra­liś­my dru­gą op­cję, ale czy dob­rze? Kto to wie.

Ca­ły dzień je­cha­liś­my do Ris­hi­kesh, ale osta­te­cznie nie do­je­cha­liś­my. Pa­da desz­cz, co kil­ka­set me­trów są osu­wis­ka zie­mi. Za każ­dym ra­zem cze­ka­my na „ko­pa­recz­ką”, z któ­rej ob­słu­gą już zdą­ży­liś­my się za­przy­jaź­nić :-). W kon­sek­wen­cji spę­dzi­liś­my ca­ły dzień w sa­mo­cho­dzie i mu­sie­liś­my za­no­co­wać gdzieś w przy­droż­nym ho­te­lu. Na­wet nie wiem gdzie :-).


Sa­fa­ri dzień dwu­dzie­sty siód­my – Przy­droż­ny ho­tel


Jest pół­noc. Cu­dem uda­ło się nam zna­leźć ot­war­ty ho­tel. Idzie­my spać.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games