123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 28.07.14

Dzień roz­po­czy­na­my śnia­da­niem o 8.30. Z kie­row­cą, któ­ry ma nas ob­wieźć po oko­li­cy, spo­ty­ka­my się o 10. Na dziś ma­my za­pla­no­wa­ne zwie­dza­nie ogro­dów Nis­hat:

 

Okolice naszego hotelu, droga do Nishat Garden. Srinagar. Indie.

a potem skupimy się na jeziorze Dal, po którym pływają warte obejrzenia łodzie mieszkalne.


Safari dzień dziewiąty – Srinagar dzień drugi

Ogro­dy Nis­hat ja­koś nie po­wa­li­ły nas na ko­la­na, cho­ciaż zro­bi­łem tam kil­ka cie­ka­wych zdjęć – przede wszyst­kim ar­chi­tek­tu­ry:

Nishat Garden. Srinagar. Indie.

X

Nishat Garden. Srinagar. Indie.

Za to dwu­go­dzin­na prze­jaż­dżka po je­zio­rze Dal by­ła po pro­stu re­we­la­cyj­na! Zdję­cia są. Po je­zio­rze tu­ry­ści pły­wa­ją tzw. shi­ka­ra­mi:

 

 

 

Shi­ka­ry. Je­zio­ro Dal. Sri­na­gar. In­die.

Na­sza prze­jaż­dżka wy­glą­da­ła tak, że w za­sa­dzie opły­nę­liś­my je­zio­ro do­o­ko­ła. Od stro­ny mia­sta na je­zio­rze nic szcze­gól­ne­go się nie dzia­ło. Tu­ry­ści, shi­ka­ry, wi­dok na Hi­ma­la­je. Nu­da, pa­nie – nu­da:

Widok na Himalaje z łodzi na jeziorze Dal. Srinagar. Indie

X

Widok na Himalaje z łodzi na jeziorze Dal. Srinagar. Indie

Za to po prze­ci­wnej stro­nie je­zio­ra – cu­da, pa­nie – cu­da :-). Dom­ki, skle­py, wo­dne ogród­ki, ho­te­le. Ca­łe osied­la na wo­dzie. Mię­dzy za­bu­do­wa­nia­mi ka­na­ły i lu­dzie tam miesz­ka­ją­cy, prze­wo­żą­cy łód­ka­mi sie­bie, za­ku­py, dzie­ci no i tu­ry­stów oczy­wi­ście. To by­ło nie­sa­mo­wi­te:

 

 

 

 

 

 

 

 

Na je­zio­rze Dal. Sri­na­gar. In­die.

Po prze­jaż­dżce shi­ka­rą wra­ca­my do ho­te­lu. Jest ko­ło dzie­więt­na­stej, pa­da desz­cz, in­ter­net jest, ale dzia­ła tak, jak­by go nie by­ło :-). Prąd chwi­la­mi jest, chwi­la­mi nie ma i wte­dy włą­cza się oświet­le­nie awa­ryj­ne :-). Uff! Tu nie moż­na się nu­dzić :-). Do ju­tra.

Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games